Lütfen Bekleyiniz..

Aydınlatma Bildirimi

Ulvi Demirel Kalite Sigorta Aracılık Hizmetleri’ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“bundan böyle “Kanun”) çerçevesinde Ulvi Demirel Kalite Sigorta Hizmetleri olarak. kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. Bu çerçevede poliçenizi satın aldığınız acentemiz kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi “Veri İşleyici” sıfatıyla işlemektedir.

Bu “Aydınlatma Bildirimi” verinizin asıl sahibi olarak Size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

Aydınlatma Bildirimi; “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği gerçek/tüzel kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. Ulvi Demirel Kalite Sigorta Aracılık Hizmetleri olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü elektronik ortamda yerine getirmekteyiz. (0242) 326 01 00 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezi’mizi aramak suretiyle aşağıda detaylarını okuyabileceğiniz İlgili Kişi (Siz değerli müşterimiz) Hakları’na sahipsiniz. Müşteri Hizmetleri Merkezi’mizdeki yetkililerimizden sözel veya kayıtlı olarak aydınlatma yükümlülüğü hakkında bilgi alabilirsiniz.

B-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz Risk değerlendirmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

C-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş., acentelerimiz ve AXA Grubu içerisinde yer alan merkezlere ve diğer iştiraklerimize de aktarılabilmektedir.

D-Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler; acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir

E-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

  • a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  • b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
  • c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  • ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
  • d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  • e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
  • f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  • g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
  • ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile (0242) 326 01 00 numaradan iletişime geçebilir ya da ulvi@kalitesigorta.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.


Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu ‘Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları’nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini kullanmakla ve web sitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu ‘Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları’nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. BİLGİLERİN KULLANILMASI, KORUNMASI VE ONAYLAR

Web sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden her türlü bilgi alışverişi SSL (Secure Sockets Layer) teknoloji yardımıyla şifrelenerek sağlanmaktadır. Bu sebeple verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Ulvi Demirel Kalite Sigorta Aracılık Hizmetleri, veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatı ile kişisel verilerinizi (isim, rumuz, e-posta adresi, vb.) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, sağlık, biyometrik ve genetik veriler, vb.) geçerli yerel kanun ve yasal düzenlemelere uygun şekilde işler. Kullanıcı, bu web sitesini ziyaret etmek veya mobil uygulamayı indirmek ve/veya kullanmak ile kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir. Burada paylaşılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişiler veriler sigortacılık faaliyetleri kapsamında; istatistik, fiyatlama, satış ve pazarlama vb. amaçlarla aktarılabilir ve işlenebilir.

Web siteyi ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle;

  • Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Kalite Sigorta Araclık Hizmetleri ve bunların acenteleri, yurt içi ve yurt dışındaki sözleşmeli iş ortaklarıile paylaşılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca muvafakat ettiğinizi, kabul ve beyan etmektesiniz.

2. BİLGİ KAYNAKLARI

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz veriler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Verileriniz mevzuatın izin verdiği sürelerden daha uzun saklanmayacaktır. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu sözleşme ile vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Verileriniz hiçbir suretle satılmamaktadır. Bu bilgiler aşağıda belirtilen iki şekilde temin edilmektedir.
Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

2.A. SİZİN TARAFINIZDAN SAĞLANAN BİLGİLER

Sizin web sitemizi ziyaret ederek veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler, tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen açık rızanızla tarafımıza sağladığınız bilgilerdir.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, şirketimizin size karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda şirketimiz hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle şirketimiz bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir. Şirketimize sağladığınız bilgilerinizi gözden geçirme ve güncelleme olanağına sahipsiniz.

2.B. DİĞER KAYNAKLARDAN SAĞLANAN BİLGİLER

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve iletişim bilgilerinizin güncel tutulabilmesi için kamu kurumları tarafından yasal düzenlemelerle kullanımımıza sunulan veri kaynaklarından elde edilen bilgilerdir. Şirketimiz size diğer kaynaklar tarafından sağlanan bilgilerinizi gözden geçirme ve güncelleme olanağı verir.

3. HAKLARINIZ (İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI)

(0242) 326 01 00numaralı çağrı merkezimizi arayarak ya da ulvi@kalitesigorta.com adresine elektronik posta göndererek; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz. Verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içine / yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz. Eksik / yanlış işlenmiş kişisel verileriniz varsa düzeltilmesini; ya da kayıtlı kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir. Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilir, kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda zarara uğrarsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.